Обратная связь
Ваше имя или название организации: *
Ваш E-mail или телефон: *
Текст: *

Құрметті салық төлеушілер!

« Назад

Құрметті салық төлеушілер! 23.05.2018 14:24

      Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің 688-бабына сәйкес төмендегі ақпаратты назарынызға жеткізеді:

    1. Оңайлатылған декларация салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі. 2018 жылдың 1 жартыжылдығына оңайлатылған декларацияны тапсыру мерзімі 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап 15 тамызға дейін.

      2. Оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықтарды бюджетке төлеу жеке (корпорациялық) табыс салығы мен әлеуметтік салық түрінде есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-інен кешіктірілмей жүргізіледі. 2018 жылдың 1 жартыжылдығына оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықтарды бюджетке төлеу мерзімі 2018 жылдың 25 тамызы.

    Бұл ретте жеке (корпоративтік) табыс салығы – оңайлатылған декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 мөлшерiнде, әлеуметтiк салық "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар сомасын шегергендегі оңайлатылған декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 мөлшерiнде төленугежатады.
      Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар сомасы әлеуметтiк салық сомасынан асып кеткен кезде әлеуметтiк салық сомасы нөлге тең деп есептеледі.
      3. Оңайлатылған декларацияда төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығының және әлеуметтік төлемдердің бюджетке төленуге жататын сомалары көрсетіледі.

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер Басқармасы.

 

Уважаемые налогоплательщики!

       Управление государственных доходов по г. Кызылорда доводит до Вашего сведения, что согласно статьи 688 Налогового Кодекса республики Казахстан:

      1. Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. За 1 полугодие 2018 года срок представления упрощенной декларации с 1 июня до 15 августа 2018 года.

      2. Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога. За 1 полугодие 2017 года срок уплаты в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов  25 августа 2018 года.

      При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог – в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании".
    При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.
    3. В упрощенной декларации отражаются подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и социальных платежей.

 

Управление государственных доходов по городу Кызылорда.